Service- en leveringsvoorwaarden

 • Thuis
 • Service- en leveringsvoorwaarden
sfeer van service en levering

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Holland Shielding Systems BV

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Holland Shielding Systems BV

Ingeschreven in het Register van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam, Nederland, onder nummer 23057218

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen HOLLAND SHIELDING SYSTEMS BV en haar klanten en op alle aanbiedingen en bestellingen van de klant, met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de klant, van welke aard dan ook. Eventuele afwijkingen van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en van deze algemene voorwaarden zelf binden ons pas nadat deze schriftelijk aan de klant zijn bevestigd. Op het moment dat een overeenkomst tot stand komt, wordt de klant geacht in te stemmen met de uitsluitende toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden: hetzelfde geldt voor eventuele nadere bestellingen van de klant, mondeling, telefonisch, per fax of op enige andere wijze gedaan. , die derhalve door ons niet schriftelijk bevestigd behoeven te worden.


2. Aanbiedingen
 1. Iedere aanbieding is ongewijzigd geldig gedurende de in de aanbieding genoemde termijn; Indien geen termijn is vermeld, is het aanbod vrijblijvend.
 2. Alle bij een aanbieding opgenomen prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk. Deze informatie is voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn wij niet verplicht gedetailleerde informatie te verstrekken.
 3. Alle bij deze documenten gevoegde brochures, prijslijsten en alle technische gegevens, zoals tekeningen, ontwerpen, modellen, monsters etc. en alle andere bij de aanbieding gevoegde schriftelijke documenten blijven uitdrukkelijk ons ​​intellectueel eigendom. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het de klant uitdrukkelijk verboden deze informatie te kopiëren. Het gebruik van deze gegevens moet beperkt blijven tot het eigen gebruik van de klant in het kader van dit aanbod en de eventuele bestelling die is geplaatst. Op ons eerste verzoek en in het geval dat de klant binnen de aanbiedingstermijn geen overeenkomst heeft gesloten of de aanbieding annuleert, moeten alle gegevens onmiddellijk aan ons worden geretourneerd.
 4. Indien er geen overeenkomst tot stand komt, zijn wij gerechtigd alle kosten voor het maken van een ingewikkeld aanbod aan de wederpartij in rekening te brengen.
 5. De opgegeven prijzen gelden uitsluitend voor de opgegeven hoeveelheden.

3. De overeenkomst
 1. Er komt pas een overeenkomst tot stand wanneer wij de bestelling uitdrukkelijk en schriftelijk hebben aanvaard en/of bevestigd. In geval van een bindende aanbiedingstermijn komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de klant het aanbod heeft aanvaard. De orderbevestiging of bindende aanbieding wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 2. Eventuele later aangebrachte aanvullingen en/of wijzigingen en (mondelinge) toezeggingen van ons of onze medewerkers, vertegenwoordigers, agenten of andere tussenpersonen zijn pas bindend indien deze namens ons schriftelijk zijn bevestigd door een daartoe bevoegde persoon. .
 3. Indien vanwege de aard en omvang van leveringen of werkzaamheden geen offerte of orderbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als orderbevestiging, die tevens geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 4. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de voorwaarde dat de klant voldoende kredietwaardig is om aan zijn financiële verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.
 5. Bij of na het sluiten van de overeenkomst en vóór iedere (verdere) prestatie zijn wij gerechtigd van de klant zekerheid te verlangen dat aan zowel financiële als overige verplichtingen zal worden voldaan.
 6. Voor een goede uitvoering van de overeenkomst zijn wij gerechtigd andere partijen in te schakelen. Indien mogelijk zullen wij hierover met de klant overleggen.

4. Omstandigheden buiten onze controle
 1. Hieronder worden in dit verband mede verstaan ​​alle omstandigheden waar partijen geen invloed op kunnen uitoefenen en alle onvoorziene omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst door ons in redelijkheid niet langer door de klant kan worden gevergd. Onder omstandigheden buiten onze macht worden in ieder geval verstaan: stakingen, bovenmatig personeelsverzuim door ziekte of verzuim, transportproblemen, onvoldoende aanvoer van grondstoffen en/of onderdelen, brand, overheidsmaatregelen, waaronder import- en exportverboden, quotabeperkingen, bedrijfsonderbrekingen bij leveranciers en onderaannemers en wanprestatie door leveranciers en onderaannemers waardoor wij onze verplichtingen jegens de klant niet (meer) kunnen nakomen.
 2. Indien de omstandigheid die buiten onze macht ligt naar onze mening van tijdelijke aard is, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop de omstandigheid die buiten onze macht ligt zich niet meer voordoet.
 3. Indien naar onze mening de buiten onze macht gelegen omstandigheid blijvend is, kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende gevolgen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schadevergoeding, van welke aard dan ook.
 4. Wij hebben het recht betaling te vorderen voor de werkzaamheden die wij ter uitvoering van de betreffende overeenkomst hebben verricht voordat de omstandigheid die de omstandigheid veroorzaakt, zich heeft voorgedaan.

5. Prijzen
 1. Iedere opgegeven prijs is vrijblijvend, tenzij er een bindende aanbiedingstermijn geldt.
 2. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen:
  1. Op basis van de op de datum van de aanbieding en/of bestelling geldende hoogte van de inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale lasten en overheidslasten, vrachtkosten, verzekeringspremies en andere kosten;
  2. Gebaseerd op franco levering op het terrein van de klant of een andere door de klant aangegeven bestemming in Nederland, tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd het bepaalde in artikel 6.3;
  3. Exclusief BTW en eventuele andere heffingen;
  4. Gebaseerd op levering af fabriek/magazijn voor bestellingen buiten Nederland;
  5. Exclusief de kosten van installatie en inbedrijfstelling, tenzij anders vermeld, in welk geval deze kosten apart worden gespecificeerd;
  6. Exclusief de kosten van niet-standaard verpakkingen;
  7. Uitgegeven in euro, onder voorbehoud van aanpassingsrecht als gevolg van eventuele wisselkoerswijzigingen.
 3. Tenzij anders overeengekomen geldt een minimale orderwaarde per orderregel van € 5,00 netto en een minimale orderwaarde van € 35,00 netto.
 4. Bij verhoging van de kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd de orderprijs dienovereenkomstig aan te passen, een en ander met inachtneming van eventueel bestaande wettelijke bepalingen terzake.

6. Kosten en risico's met betrekking tot transport
 1. Indien de klant geen nadere instructies heeft gegeven, zullen wij de wijze van transport, verzending, verpakking etc. overeenkomstig goed zakelijk gebruik vaststellen. Eventuele specifieke wensen van de klant op het gebied van verpakking en/of transport, waaronder mede wordt verstaan ​​het verplaatsen van goederen binnen de grenzen van het terrein, worden uitsluitend uitgevoerd als de klant de daaraan verbonden kosten betaalt.
 2. Het vervoer van goederen geschiedt in beginsel voor ons risico, met uitzondering van zendingen buiten Nederland. Onze aansprakelijkheid is gerechtigd een verzekeringstoeslag in rekening te brengen.
 3. Voor bestellingen zijn wij gerechtigd de kosten voor vracht- en administratiekosten in rekening te brengen. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld als er geen overeenstemming bestaat tussen de vrachtkosten en de waarde van de goederen (bijvoorbeeld bij zeer omvangrijke of zeer kwetsbare goederen die een speciale verpakking vereisen), zijn wij gerechtigd de werkelijke vracht- en behandelingskosten in rekening te brengen. .

7. Levering en leveringstermijn
 1. Tenzij anders overeengekomen, vindt levering franco plaats op het terrein van de klant of op een andere door de klant aangegeven bestemming in Nederland. Leveringen buiten Nederland geschieden af ​​fabriek/magazijn, tenzij anders overeengekomen.
 2. De overeengekomen levertijd en/of installatietermijn gaat in op de dag waarop wij over alle benodigde gegevens en documenten beschikken. Onverminderd het bepaalde in artikel 16 geldt als tijdstip van levering het moment waarop de goederen worden gelost (de feitelijke overdracht). Het risico voor de goederen gaat alsdan over op de klant. Dit geldt ook in het geval dat de goederen door ons geïnstalleerd en/of in bedrijf gesteld moeten worden. Voor leveringen buiten Nederland zijn de geselecteerde Incoterms (laatste editie) van toepassing.
 3. De klant is verplicht de geleverde goederen en/of de verpakking binnen 24 uur na levering te inspecteren op eventuele tekorten of beschadigingen, dan wel deze inspectie uit te voeren binnen 10 dagen na onze mededeling dat de goederen ter beschikking van de klant staan. Eventuele bij levering geconstateerde tekorten en/of beschadigingen dient de klant binnen 24 uur na levering aan ons te melden. Indien dit niet gebeurt, zijn wij gerechtigd eventuele klachten terzake niet in behandeling te nemen.
 4. Wij hebben het recht deelleveringen uit te voeren, die afzonderlijk kunnen worden gefactureerd. De klant is in dat geval verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van deze voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. In het geval dat de goederen in opdracht van de klant moeten worden geïnspecteerd, worden de goederen geacht te zijn afgeleverd anders dan vermeld in artikel 7, lid 2, wanneer de goederen of de belangrijkste delen daarvan gereed zijn voor beproeving/inspectie op de betreffende fabrikant (derden of HOLLAND SHIELDING SYSTEMS BV) en nadat de klant hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld. Vanaf dat moment zijn de goederen voor risico van de klant, ook als de goederen nog door ons vervoerd moeten worden.
 6. Indien de goederen niet binnen 10 dagen na levering worden afgenomen of, bij afroepovereenkomsten, de klant de overeengekomen afroeptermijn niet in acht neemt, zijn wij gerechtigd de betreffende goederen te factureren en vanaf dat moment op te slaan. geheel voor rekening en risico van de klant.
 7. Overeengekomen levertijden gelden altijd bij benadering. Bij niet tijdige levering heeft de klant het recht om een ​​redelijke termijn van minimaal 14 dagen voor de levering van de goederen te stellen. Indien de goederen binnen deze termijn nog steeds niet zijn geleverd, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting onzerzijds tot betaling van enige schadevergoeding, van welke aard dan ook. De termijn van 14 dagen geldt niet voor specifiek bestelde producten met een lange levertijd en specifieke toepassingen of vereiste keuringen. In deze gevallen geldt een extra termijn die evenredig is aan de complexiteit en de leveringstermijn van deze producten.

8. Acceptatie, inspectie en reclames
 1. Indien de klant niet binnen 7 dagen na levering en/of installatie van de goederen schriftelijk bij ons heeft gereclameerd wegens gebreken die niet vallen onder lid 3 van artikel 7, wordt de klant geacht de goederen te hebben aanvaard. . In geval van een klacht dient de klant de goederen te laten zoals ze zijn totdat wij de klachten hebben onderzocht.
 2. Indien is overeengekomen dat de klant de zaken in de fabriek of bij ons zal inspecteren of laten inspecteren, en de klant van dit recht niet binnen 10 dagen nadat hij daartoe de gelegenheid heeft gekregen, gebruik heeft gemaakt, zullen de zaken geacht definitief aanvaard te zijn door de klant. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de kosten van de keuring, het certificaat en de certificering voor rekening van de klant.
 3. Eventuele reclames ter zake van zichtbare gebreken dienen terstond te worden ingediend tijdens de keuring of keuring in de fabriek van de betreffende leverancier of bij ons of, indien geen keuring of keuring plaatsvindt, binnen de in artikel 7.3 genoemde termijn.
 4. Teruggestuurde goederen worden door ons alleen geaccepteerd als:
  1. Wij hebben vooraf schriftelijk toestemming gegeven;
  2. De goederen worden franco geretourneerd, tenzij anders overeengekomen;
  3. De goederen zijn voorraad- of standaardmaterialen;
  4. De goederen zijn niet langer dan 6 weken geleden geleverd, tenzij anders overeengekomen.

9. Toleranties op het gebied van producten en hoeveelheden
 1. Voor kleurverschillen die niet meer zijn dan kleurnuances kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. De klant kan hieraan niet het recht ontlenen de levering te weigeren.
 2. Bij bepaalde producten uit ons assortiment behouden wij ons het recht voor om tot 10% meer of minder te leveren dan de bestelde hoeveelheid.
 3. Bij producten waarbij de wanddikte, plaatdikte of gewichten in grammen zijn aangegeven, mogen wij een tolerantie van maximaal 10% meer of minder hanteren.
 4. Voor de toleranties voor verschillen in maatvoering en/of hardheid verwijzen wij naar de voor de betreffende producten vastgestelde internationale normen, een en ander voor zover in het aanbod niet uitdrukkelijk schriftelijk van deze normen wordt afgeweken en geen bijzondere specificatie is overeengekomen. geschreven.
 5. Eventueel door of namens de afnemer aan ons ter beschikking te stellen en te monteren op, in of aan het door ons te vervaardigen product dienen in de gewenste hoeveelheid met een overschot van 10% (in de indien geen ander percentage is overeengekomen), op tijd, franco en franco. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de op deze wijze aan ons ter beschikking gestelde onderdelen of andere goederen, noch voor de kwaliteit en bevredigende bruikbaarheid daarvan en mogen zonder enig onderzoek ervan uitgaan dat deze onderdelen kunnen worden gebruikt zoals ze zijn, in, op of toegepast op het product. op bestelling te vervaardigen.

10. Mallen, sjablonen, stansvormen en ander gereedschap
 1. Matrijzen, mallen, stansvormen en ander gereedschap hierna te noemen matrijzen etc. door ons vervaardigd of geheel of gedeeltelijk volgens onze instructies vervaardigd en waarvoor onze klant de overeengekomen kosten heeft betaald, blijven onze eigendom. Deze matrijzen etc. worden door ons bewaard voor onze klant tot drie jaar na levering van de laatste bestelling. Hierna vervalt onze bewaarplicht en zijn wij na verloop van één maand na schriftelijke kennisgeving aan onze klant gerechtigd de matrijzen etc. te vernietigen, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden kunnen worden.
 2. In het geval dat wij verantwoordelijk zijn voor de productie van matrijzen etc. zullen wij pas met de productie moeten starten nadat onze klant het overeengekomen aandeel in de productiekosten heeft betaald. Ook zullen wij pas met verbeteringen en/of wijzigingen of reparaties aan matrijzen etc. aan de slag hoeven te gaan, nadat onze klant de eventueel hiervoor verschuldigde geschatte kosten heeft voldaan. Indien voor de overeengekomen werkzaamheden geen uitdrukkelijke prijs is overeengekomen, zal de klant ons op ons eerste verzoek een billijk bedrag voor de gemaakte kosten betalen.
 3. In het geval dat onze klant de matrijzen etc. aanlevert, hoeven wij deze matrijzen etc. pas te retourneren nadat onze vordering op de klant ter zake van verrichte werkzaamheden, geleverde goederen of uit welke hoofde dan ook is voldaan.
 4. Voor verlies of beschadiging van matrijzen etc. zijn wij uitsluitend aansprakelijk indien deze schade het gevolg is van opzet, grove schuld of zeer oneigenlijk gebruik onzerzijds. In deze gevallen zullen wij naar onze keuze reparaties moeten uitvoeren of nieuwe matrijzen etc. moeten leveren. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige verdere verplichting of tot betaling van schadevergoeding.
 5. Voor zover wij in onze offerte of opdrachtbevestiging hebben aangegeven hoeveel ponsen of producten waarvoor normaal gesproken matrijzen e.d. kunnen worden gebruikt, worden de matrijzen e.d. na dit aantal ponsen c.q. na productie ongeschikt geacht voor verdere productie. van dat aantal, respectievelijk. Indien dit niet in de offerte of orderbevestiging is vermeld, zullen wij de klant hiervan op de hoogte stellen zodra blijkt dat matrijzen e.d. niet meer geschikt zijn voor economisch rendabele productie. In dat geval geven wij tevens de kosten aan die verband houden met reparatie en/of het vervaardigen van een nieuwe matrijs. Bij de beoordeling van de economisch levensvatbare productie moeten ook de ontwikkelingen in de technologie en de aanpassing van het bedrijf aan deze ontwikkelingen worden betrokken, zowel in termen van volume als van de mate waarin deze arbeidsintensief zijn. Zolang matrijzen e.d. nog geschikt zijn voor productie volgens bovengenoemde normen en door ons worden bewaard, zijn de onderhoudskosten van deze matrijzen e.d. voor een periode van twee jaar na het eerste gebruik voor onze rekening in geval van regelmatige nabestellingen van de met deze matrijzen te vervaardigen producten etc. Matrijzen e.d. die niet meer geschikt geacht kunnen worden voor productie kunnen wij door ons vernietigen, zonder ter zake enige schadevergoeding jegens de klant verschuldigd te zijn.

11. Intellectuele eigendomsrechten
 1. In geval van productie van artikelen volgens tekeningen, monsters, modellen of andere instructies in de ruimste zin, door ons te ontvangen van onze klant of via onze klant van derden, staat onze klant er volledig voor in dat de productie en/of levering van deze artikelen levert geen inbreuk op enig patent, merken, gebruiksrechten, handelsmodellen of enig ander recht van derden op en onze klant vrijwaart ons voor alle mogelijke aanspraken.
 2. Indien een derde uit hoofde van enig beweerd recht bezwaar maakt tegen productie en/of levering, zijn wij uitsluitend op grond hiervan gerechtigd de productie en/of levering onmiddellijk stop te zetten en vergoeding van de gemaakte kosten te eisen, onverminderd op onze rechten op eventuele verdere schadevergoeding van onze klant, zonder aansprakelijk te kunnen worden gesteld voor enige schadevergoeding jegens onze klant. Eventuele bezwaren die wij van derden tegen de productie en/of levering van het betreffende artikel ontvangen, zijn wij verplicht de klant onverwijld op de hoogte te stellen.

12. Garantie en service
 1. Gebreken aan geleverde goederen bestemd voor langdurig gebruik kunnen uitsluitend naar ons oordeel gedurende twaalf maanden na de levering worden gerepareerd of vervangen door een nieuwe levering, indien de gebreken naar ons oordeel of naar het oordeel van de fabrikant aan het ontwerp te wijten zijn. fouten, het gebruikte materiaal of de vervaardiging, waardoor de goederen voor de klant onbruikbaar zijn voor het beoogde doel. Deze garantie dekt geen verbruiksartikelen, zoals afdichtingen en slangen.
 2. De klant dient de gebreken binnen 14 dagen nadat hij deze gebreken heeft geconstateerd of redelijkerwijs had moeten ontdekken, te melden.
 3. Goederen die voor reparatie en/of onderzoek in aanmerking komen, dienen franco naar ons adres te worden verzonden. Indien wij reparaties of onderzoek buiten ons pand moeten uitvoeren, zijn wij gerechtigd de reiskosten, eventuele transportkosten en de kosten van de te gebruiken testapparatuur bij de klant in rekening te brengen. Onderzoek en reparatie zullen in beginsel tijdens normale werkuren bij ons worden uitgevoerd. Uitsluitend bij een aparte dienstverleningsovereenkomst kunnen deze werkzaamheden buiten de normale werktijden plaatsvinden. Indien de ter onderzoek of reparatie ter beschikking gestelde goederen geen gebreken vertonen, zijn alle gemaakte kosten voor rekening van de klant.
 4. Alle aanspraken op herstel of vervanging vervallen indien de klant zelf de geleverde goederen verandert of repareert of deze laat veranderen of repareren of de geleverde goederen niet exact volgens de bijgevoegde instructies gebruikt of op enige andere wijze omgaat of de goederen op oneigenlijke wijze of voor een ander doel dan het oorspronkelijke doel gebruikt.
 5. Het niet nakomen door de klant van één van zijn verplichtingen ontheft de leverancier van zijn verplichtingen op grond van dit artikel.
 6. Buiten de verplichting uit het eerste lid van dit artikel zijn wij tot geen enkele schadevergoeding gehouden. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor schade of letsel toegebracht aan voorwerpen of personen tijdens werkzaamheden bij de klant op grond van de verplichtingen uit dit artikel.

13. Aansprakelijkheid
 1. Onverminderd dwingend recht zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder winstderving, schade aan (on)roerende zaken of aan personen, zowel van de wederpartij als van derden. De wederpartij is verplicht ons te vrijwaren voor alle kosten, schade en rente onzerzijds die het rechtstreekse gevolg zouden kunnen zijn van aanspraken van derden op ons ter zake van gebeurtenissen, handelingen of nalatigheden waarvoor wij jegens de wederpartij niet aansprakelijk zijn. onder deze voorwaarden. Behoudens het bepaalde in dit artikel zijn wij in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van de geleverde zaken of gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor de zaken naar objectieve maatstaven geschikt zijn. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek aan ons product, indien:
  1. Wij hebben het product niet op de markt gebracht;
  2. Gezien de omstandigheden mag worden aangenomen dat het gebrek dat de schade veroorzaakt, niet bestond op het moment dat het product door ons op de markt werd gebracht of dat dit gebrek op een later tijdstip is ontstaan;
  3. Ons product is niet vervaardigd voor verkoopdoeleinden of voor enige andere vorm van distributie met een economisch doel, noch vervaardigd of gedistribueerd als onderdeel van de bedrijfsvoering;
  4. Het gebrek een gevolg is van het feit dat het product voldoet aan strikt bindende overheidsvoorschriften;
  5. Het was onmogelijk om het bestaan ​​van het gebrek vast te stellen op basis van de huidige wetenschappelijke en technische kennis op het moment dat het product door ons op de markt werd gebracht;
  6. Wat de fabrikant van een onderdeel betreft, kan het gebrek worden toegeschreven aan het ontwerp van het product waarvan het onderdeel deel uitmaakt, of aan de instructies die de fabrikant van het product heeft gegeven.
 2. Onze aansprakelijkheid wordt (mede) beperkt door het maximale niveau van ons product, winstderving en transportverzekeringen. Onverminderd het overige in dit artikel bepaalde is de door ons aan de wederpartij toegebrachte schade (winstderving) te allen tijde beperkt tot de netto factuurwaarde van het geleverde materiaal. Een schriftelijke afwijzing door de betreffende verzekeraar van de geclaimde schade geldt als sluitend bewijs.
 3. Het voldoen aan de wettelijke garantie-/claimplichten en/of uitkering door ons of door onze verzekeraar(s) van de vastgestelde schade, geldt als enige en algemene schadevergoeding. Voor het overige zal de wederpartij ons uitdrukkelijk en volledig vrijwaren.
 4. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de schade als gevolg van inbreuk op octrooien, licenties en/of andere intellectuele eigendomsrechten van derden als gevolg van het gebruik van door of namens de klant verstrekte gegevens, zoals tekeningen, modellen etc. in de breedste zin. Indien wij in de met de klant gesloten schriftelijke overeenkomst of in onze orderbevestiging verwijzen naar technische, veiligheids-, kwaliteits- en/of andere voorschriften met betrekking tot producten, wordt de klant geacht deze te kennen, tenzij hij ons onverwijld het tegendeel mededeelt. . Wij zullen hem dan nadere details over dit reglement verstrekken. De klant verplicht zich ertoe zijn afnemers te allen tijde schriftelijk op de hoogte te stellen van bovenstaande voorschriften.
 5. Indien wij assisteren bij installatie en/of inbedrijfstelling terwijl dit niet in de opdracht is vermeld, gebeurt dit op verzoek van de klant en voor rekening en risico van de klant.
 6. De enkele acceptatie van de geleverde goederen door of namens de wederpartij vrijwaart ons voor eventuele aanspraken van de wederpartij en/of derden tot schadevergoeding, ongeacht de oorzaak van de schade, behoudens nakoming van verplichtingen.
 7. Ter zake van gegeven adviezen zijn wij uitsluitend aansprakelijk voor normaal vermijdbare en/of voorzienbare tekortkomingen daarin, echter tot maximaal de bedongen adviesvergoeding.
 8. Indien wij verplicht zijn de goederen uit een andere bron af te nemen, zullen de op de transactie toepasselijke (contractuele) bepalingen ook jegens de wederpartij van kracht zijn, indien en voor zover wij ons daarop kunnen beroepen.
 9. Behoudens opzet of grove schuld onzerzijds en behoudens onze garantieverplichting zijn wij nimmer aansprakelijk voor enige schade van de klant, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, winstderving of milieuschade, of schade daardoor van aansprakelijkheid jegens derden.

14. Betaling
 1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto te geschieden, zonder enige korting of verrekening, door middel van betaling of overmaking op een door ons aangewezen bank- en/of girorekening binnen 30 dagen na factuurdatum. Wij zijn gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag in rekening te brengen. De op onze bank- en/of giroafschriften vermelde transactiedatum geldt als datum van betaling. Bij bestellingen boven € 54.378,- exclusief BTW en voor zover geen andere overeenkomst is bereikt, kunnen wij betaling van de overeengekomen prijs in drie termijnen eisen, te weten:
  1. 40% bij acceptatie van de bestelling
  2. 40% bij verzending van de goederen naar het aangegeven adres
  3. 20% binnen 30 dagen na de tweede termijn of na de melding dat de installatie is voltooid.
 2. Indien de klant niet tijdig betaalt, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, is hij een rente verschuldigd van 0,5 procent boven de wettelijke rente per maand (+2,25% op jaarbasis) of een gedeelte van een maand dat als een hele maand wordt beschouwd over het factuurbedrag gerekend vanaf dertig dagen na factuurdatum, en alle kosten (met een minimum van +15%), inclusief juridische kosten, verband houdende met het incasseren van de overeenkomstprijs.
 3. Iedere betaling door de klant strekt in de eerste plaats ter afdoening van de verschuldigde rente en de door ons gemaakte incasso- en/of administratiekosten en wordt vervolgens in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.
 4. In het geval dat de klant:
  1. failliet wordt verklaard, overgaat tot overdracht van zijn boedel, surséance van betaling aanvraagt ​​of indien op zijn eigendom of een gedeelte daarvan beslag wordt gelegd;
  2. overlijdt of onder dwang wordt geplaatst;
  3. niet voldoet aan enige wettelijke verplichting of enige verplichting uit deze voorwaarden;
  4. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de gestelde termijn te betalen;
  5. zijn bedrijfsactiviteiten geheel of een aanzienlijk deel beëindigt of overdraagt, met inbegrip van de overdracht van zijn bedrijfsactiviteiten aan een op te richten of bestaande onderneming, of het doel van zijn onderneming wijzigt;
 5. uitsluitend door het optreden van één van bovengenoemde gebeurtenissen zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en volledige betaling te vorderen van al het door de klant uit hoofde van verrichte werkzaamheden en/of leveringen verschuldigde bedrag. door ons zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling is vereist, een en ander onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente.

15. Meldingsplicht
 1. Indien de klant op grond van de wet verplicht is om, nadat is gebleken dat de klant niet kan betalen, onverwijld mededeling te doen van overheidsinstanties of brancheverzekeraars, is de klant verplicht om dit tegelijkertijd schriftelijk aan ons te melden.

16. Eigendomsvoorbehoud
 1. Alle door ons geleverde goederen, inclusief de goederen die wij overeenkomstig de overeenkomst bij de klant of diens opdrachtgever hebben geïnstalleerd, blijven onze eigendom tot het moment van volledige betaling van al hetgeen de klant uit hoofde van deze overeenkomst of uit hoofde van enige overeenkomst verschuldigd is. daarmee verband houdende overeenkomst, inclusief rente en kosten.
 2. Indien de geleverde goederen bij de klant of door de klant worden be-, verwerkt of vermengd, verkrijgen wij mede-eigendom van de daaruit voortvloeiende nieuwe goederen en/of de met de geleverde goederen samengestelde goederen ter waarde van de oorspronkelijk geleverde goederen. .
 3. De klant is verplicht de geleverde zaken, zolang deze niet worden gebruikt, duidelijk gescheiden van andere zaken te bewaren, zolang de eigendom niet is overgegaan. Bij niet-betaling van een verschuldigd bedrag, surseance van betaling, aanvraag van surséance van betaling, faillissement, onder curatelestelling, overlijden of liquidatie van de klant zijn wij, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en zonder rechterlijke tussenkomst, gerechtigd tussenkomst, om de geleverde, maar niet betaalde of niet volledig betaalde goederen als ons eigendom terug te krijgen, met verrekening van het eventuele reeds betaalde bedrag, maar onverminderd alle rechten om schadevergoeding te vorderen voor enig verlies of schade.
 4. De klant dient ons te allen tijde in staat te stellen onbetaalde en/of verhuurde goederen, waar deze zich ook bevinden, onmiddellijk terug te halen.
 5. De goederen mogen door de klant worden doorverkocht of gebruikt in het kader van een normale bedrijfsvoering, maar de goederen mogen op geen enkele wijze worden bezwaard. Bij doorverkoop van onbetaalde goederen is de klant verplicht een eigendomsvoorbehoud te maken en op ons eerste verzoek alle vorderingen tot het aan ons verschuldigde bedrag in bezitloze pandrecht over te dragen.

17. Retentierecht
 1. Op alle goederen die wij voor of namens de klant onder ons hebben, ongeacht de oorzaak, hebben wij een retentierecht, zolang de klant niet aan al zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan.
 2. Wij zijn verplicht deze goederen volgens goed koopmansgebruik te beheren, zonder dat de klant recht heeft op schadevergoeding in geval van vernieling, gedeeltelijk verlies en/of beschadiging buiten onze schuld. Het risico voor de goederen blijft bij de klant.

18. Geschillen en toepasselijk recht
 1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van de wet van 15 december 1971 die de uitvoering regelt van het op 1 juli 1964 te Den Haag gesloten verdrag betreffende de uniforme wet terzake van de internationale koop van roerende lichamelijke zaken, TRB 1964 nr. 117 en 1968 nr. 13 (Public Journal 1971, S780 en S781) en het Weense handelsverdrag van 11 april 1980.
 2. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als geschillen worden beschouwd, die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn of de voorwaarden zelf en de interpretatie of uitvoering daarvan in feitelijke en juridische termen, zullen worden voorgelegd aan bij de rechtbank te Dordrecht, Nederland, voor zover de wet dit toestaat.
 3. In geval van een geschil zijn de gegevens in onze administratie, behoudens tegenbewijs, doorslaggevend.

19. Indiening
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij het Register van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam onder nummer 23071639.

BIJZONDERE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT INSTALLATIE
Ingeschreven in het Register van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam, Nederland, onder nummer 23071639.


20. Algemeen
 1. Naast en in aanvulling op het bepaalde in de artikelen 1 tot en met 19 gelden de bijzondere Voorwaarden, tenzij het volgende uitdrukkelijk van deze bepalingen afwijkt.
 2. Onder ‘wij’ wordt tevens verstaan ​​de voor de installatie ingeschakelde derde aannemer die in onze opdracht de werkzaamheden uitvoert.

21. Oplevering/oplevering
 1. Onze schriftelijke opdrachtbevestiging is bindend voor wat betreft de montage en de daarmee samenhangende opleveringstermijn. Overeengekomen levertijden gelden altijd bij benadering.
  De levertijden gaan in vanaf:
  1. de datum waarop de overeenkomst tot stand komt;
  2. de datum waarop de klant ons alle benodigde gegevens heeft verstrekt;
  3. de datum waarop de klant een bedongen vooruitbetaling heeft betaald;
  4. de datum waarop de klant ons de door een bevoegde persoon goedgekeurde tekeningen, ontwerpen etc. heeft toegezonden, na de laatste van één van de genoemde data.
 2. In afwijking van artikel 7, lid 7, heeft de klant bij overschrijding van de levertijd niet het recht acceptatie van de installatie te weigeren of de overeenkomst te annuleren. Bij langdurige overschrijding van de leveringstermijn zullen wij met de klant overleggen wat redelijkerwijs en billijkheid dient te gebeuren. In geval van ontbinding van de overeenkomst zal de klant de verrichte werkzaamheden betalen. Ontbinding van de overeenkomst brengt voor ons geen verplichting tot vergoeding van schade, van welke aard dan ook, met zich mee. Zolang de klant niet tijdig aan zijn verplichtingen voldoet, kunnen wij de oplevering en/of levering opschorten.
 3. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd en/of opgeleverd:
  1. indien de klant het werk na inspectie heeft goedgekeurd;
  2. nadat wij de klant hebben geïnformeerd dat het werk is geïnstalleerd, gemonteerd en/of bedrijfsklaar is. De klant dient voor de benodigde testfaciliteiten te zorgen. Een ontbrekend onderdeel dat door een derde leverancier of opdrachtnemer geleverd had moeten worden, is geen reden om het werk als niet voltooid te beschouwen;
  3. 8 dagen nadat wij schriftelijk hebben medegedeeld dat de werkzaamheden zijn afgerond en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen deze termijn te inspecteren en/of te (laten) testen;
  4. nadat de klant het werk daadwerkelijk in gebruik heeft genomen. Een onderdeel wordt bij ingebruikname van dat onderdeel als opgeleverd beschouwd.
 4. Kleine, niet-essentiële gebreken zullen door ons zo spoedig mogelijk worden hersteld en vormen voor de klant geen reden om goedkeuring te onthouden.
 5. Aanbevelingen en/of informatie met betrekking tot de installatie en/of het gebruik van het systeem worden naar ons beste weten verstrekt en zonder enig resultaat te garanderen, tenzij anders overeengekomen.

22. Omvang van het werk
 1. De uit te voeren installatiewerkzaamheden omvatten de werkzaamheden zoals omschreven in de opdrachtbevestiging en omvatten, indien en voor zover overeengekomen, tevens de begeleiding en/of opleiding van het voor het gebruik en gebruik aangewezen personeel van de klant. werking van het te leveren systeem, zonder enig bijzonder resultaat met betrekking tot deze begeleiding en/of opleiding te garanderen.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen behoren de volgende werkzaamheden, leveringen en faciliteiten niet tot onze verplichtingen.
  De klant is verplicht ervoor te zorgen dat deze tijdig worden uitgevoerd om vertraging in de door ons uit te voeren werkzaamheden te voorkomen.
  1. Grondwerken, bestrating, pillen, breek-, funderingswerkzaamheden, betonwerk, timmer- en stoffering of ander meerwerk, van welke aard dan ook. De klant dient in ieder geval zorg te dragen voor een goede bereikbaarheid van het terrein.
  2. Extra hulp bij het verplaatsen van spullen die redelijkerwijs niet door twee personen kunnen worden gehanteerd en het te gebruiken hijsmiddel.
  3. Het verzorgen en plaatsen van steigers en ladders en het verwijderen hiervan na voltooiing van de werkzaamheden.
  4. Het leveren van brandstoffen en hulpstoffen zoals perslucht, gas, water, elektriciteit en het benodigde leidingwerk dat nodig is om de werkzaamheden uit te voeren, eventuele testen en opstarten, het leveren van besturings- en beveiligingsapparatuur en leidingen voor de elektromotoren en/of andere te leveren elektrische apparatuur met uitzondering van aanloopweerstanden en reostaten die deel uitmaken van de elektrische apparatuur.
  5. Het verschaffen van een droge, verwarmde, verlichte en afzonderlijk afsluitbare ruimte van voldoende afmetingen in de onmiddellijke omgeving van de werkplek, die als verblijfplaats voor de betrokken werknemers kan dienen en de te verwerken materialen, gereedschappen en persoonlijke bezittingen van de werknemers gedurende de duur van de werkzaamheden kan opslaan. werken.
  6. Het herstellen van onderdelen van systemen die tijdens werkzaamheden vervuild of beschadigd zijn geraakt, tenzij de vervuiling of schade is veroorzaakt door onze ondergeschikten.
  7. Verlichting van het terrein zodanig dat de installatiewerkzaamheden door kunnen gaan.
 3. Tevens is de klant verantwoordelijk voor het indienen van de aanvragen en/of het betalen van de verschuldigde bedragen ter zake van voederleidingen, aansluitingen, belastingen op inbreuken op openbare terreinen, hinderwet(vergunningen), bouw- en/of verbouwvergunningen etc.
 4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, worden vervangen of verwijderde materialen ons eigendom.

23. Variaties in werk
 1. Wij zijn gerechtigd meerwerk te verrichten en dit zonder voorafgaande toestemming van de klant in rekening te brengen, indien dit meerwerk maximaal 10% van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag bedraagt.
 2. Wijzigingen in de opdracht van de klant of veroorzaakt door gewijzigde omstandigheden waardoor de oorspronkelijke overeenkomst niet (volledig) kan worden gehandhaafd, worden uitgevoerd en als meerwerk in rekening gebracht; dit alles binnen redelijke en billijke grenzen.
 3. Indien de hoogte van de variaties meer dan 10% afwijkt van het oorspronkelijke bedrag, zullen partijen in overleg treden over de te nemen maatregelen. Bij annulering door de klant zijn wij gerechtigd de tot dan toe gemaakte kosten en/of de geleverde goederen te factureren.

24. Garantie/aansprakelijkheid
 1. De leverancier garandeert gedurende 12 maanden dat de geleverde en/of geïnstalleerde zaken voldoen aan de overeengekomen specificaties en de redelijke eisen ten aanzien van bruikbaarheid en geschiktheid voor het beoogde doel. De garantieverplichting beperkt zich tot herstel en/of vervanging ter zake van eventuele tekortkomingen, mits tijdig wordt gereclameerd.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor:
  1. Het ontwerp van het systeem en/of onderdelen daarvan en alle overige informatie indien deze niet door ons is verstrekt;
  2. Invloeden op het systeem als gevolg van het gebruik van materiaal en/of bedieningsinstructies die niet door ons zijn verstrekt;
  3. De mogelijkheid dat instructies ten aanzien van bediening en/of stroomvoorziening niet nauwkeurig worden uitgevoerd;
  4. Normale slijtage en schade en/of slijtage veroorzaakt door overbelasting of door invloed van abnormale omstandigheden;
  5. Het implementeren van wettelijk voorgeschreven veiligheidseisen.

Onverminderd het bepaalde in artikel 12 vervalt in deze gevallen de garantieverplichting van leverancier.


25. Claims
 1. De klant is verplicht reclames met betrekking tot de capaciteit van een onderdeel en/of het systeem binnen één maand na voltooiing van de werkzaamheden rechtstreeks schriftelijk bij ons in te dienen.

26. Betaling
 1. Bij montage hebben wij het recht betaling in termijnen als volgt te verlangen:
  33% bij het sluiten van de overeenkomst;
  33% bij beproeving/inspectie en/of gereed voor verzending van de goederen of de grote delen daarvan;
  34% binnen 30 dagen na de tweede termijn.

27. Indiening

Deze Bijzondere Voorwaarden zijn ingeschreven in het Register van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam onder nummer 23057218.


28. Dempingstabellen (op website of in catalogus)

Onze adviezen met betrekking tot de technische toepassing, zowel mondeling als schriftelijk of door middel van tests, worden naar beste weten gegeven. Het betreft echter slechts een vrijblijvende indicatie, ook wat betreft eventuele rechten van derden. Zij nemen niet de noodzaak weg om de geleverde producten te testen op hun geschiktheid voor het beoogde gebruik en doel. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten vinden plaats buiten onze controle en vallen derhalve onder de verantwoordelijkheid van de klant.


29. Garantie

Alle producten van Holland Shielding Systems worden tijdens het productieproces continu gecontroleerd. Daarom kunnen al onze producten beschouwd worden als kwaliteitsproducten, vrij van fabricagefouten.

De technische gegevens van onze producten zijn gebaseerd op onderzoek en mogen uitsluitend worden beschouwd als richtlijn voor de verschillende toepassingen. Vanwege het brede productassortiment en de grote verscheidenheid aan toepassingen kunnen de technische gegevens nooit als garantie worden geïnterpreteerd. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om te testen of het product aan de gewenste eisen voldoet.

Mochten er onverhoopt toch gebreken aan onze producten worden geconstateerd, dan zal Holland Shielding Systems deze producten onderzoeken en zo spoedig mogelijk vervangen. Holland Shielding Systems kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele vertragingen die hieruit zouden kunnen voortvloeien.


Notitie 1:

Test- en prestatieresultaten variëren op basis van zaken als, maar zijn niet beperkt tot: contactoppervlak, assemblagemethode, testomstandigheden, normale variaties in productprestaties van de ene productiepartij tot de andere productiepartij van materiaal, samen met de normale variaties gevonden in een materiaal binnen een productiepartij (zoals dikte, beschikbaar geleidend materiaal in een feitelijk getest monster, variaties in geleidende vulmaterialen en uniformiteit van geleidende materialen verspreid in een grote hoeveelheid materiaal, variaties in lijmen, enz.), testmethoden, veroudering door de omgeving , het exacte gebruikte materiaaltype voor het testoppervlak, enz. De tests van "Koper naar Koper" en "Gold Flex naar PC" moeten ook worden opgemerkt vanwege de verschillen die verband houden met het verschil in "contactoppervlak" in de testmethoden (645 mm 2 vs. 6 mm 2 ) omdat dit wel invloed heeft op de testresultaten. Het testen van materialen van Holland Shielding Systems BV en de genoemde testsubstraten impliceert niet dat een product van Holland Shielding Systems BV geschikt is voor eindgebruik van soortgelijke materialen. De eindgebruiker is verantwoordelijk om te bepalen of een combinatie van Holland Shielding Systems BV en substraat geschikt is voor gebruik in de beoogde eindgebruikstoepassing.

Blij om te helpen
Toegestane maximale grootte is 20 {{ achtervoegsel }}. U kunt meerdere bestanden uploaden