Vrijwaring

vrijwaring

Websiteovereenkomst van Holland Shielding Systems BV

1

Websiteovereenkomst van Holland Shielding Systems BV

De website hollandshielding.com (de "Site") is een online informatiedienst die wordt aangeboden door Holland Shielding Systems BV ("hollandshielding.com"), onder voorbehoud van uw naleving van de onderstaande algemene voorwaarden.

LEES DIT DOCUMENT ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE SITE TOEGANGT OF GEBRUIKT. DOOR TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE SITE, GAAT U ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DE HIERONDER VERMELDE VOORWAARDEN. ALS U NIET GEBONDEN WILT ZIJN AAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, MAG U DE SITE NIET TOEGANG KRIJGEN OF GEBRUIKEN. hollandshielding.com KAN DEZE OVEREENKOMST OP ELK MOMENT WIJZIGEN, EN DERGELIJKE WIJZIGINGEN ZULLEN ONMIDDELLIJK VAN KRACHT ZIJN NA HET PLAATSEN VAN DE GEWIJZIGDE OVEREENKOMST OP DE SITE. U GAAT ERMEE AKKOORD DE OVEREENKOMST PERIODIEK TE BEKIJKEN OM OP DE HOOGTE TE ZIJN VAN DERGELIJKE WIJZIGINGEN EN UW BLIJVENDE TOEGANG OF GEBRUIK VAN DE SITE WORDT BESCHOUWD ALS UW DEFINITIEVE AANVAARDING VAN DE GEWIJZIGDE OVEREENKOMST.

1. Auteursrecht, licenties en inzendingen van ideeën

De volledige inhoud van de site wordt beschermd door internationale auteursrecht- en handelsmerkwetten. De eigenaar van de auteursrechten en handelsmerken zijn hollandshielding.com, haar dochterondernemingen of andere externe licentiegevers. U MAG HET MATERIAAL OP DE SITE, INCLUSIEF TEKST, GRAFISCHE GEGEVENS, CODE EN/OF SOFTWARE, OP GEEN ENKELE MANIER WIJZIGEN, KOPIËREN, REPRODUCEREN, OPNIEUW PUBLICEREN, UPLOADEN, POSTEN, VERZENDEN OF DISTRIBUEREN. U mag gedeelten van materiaal uit de verschillende delen van de site afdrukken en downloaden, uitsluitend voor uw eigen, niet-commerciële gebruik, op voorwaarde dat u ermee instemt geen auteursrecht- of eigendomsvermeldingen van de materialen te wijzigen of te verwijderen. U stemt ermee in om hollandshielding.com een ​​niet-exclusieve, royaltyvrije, wereldwijde, eeuwigdurende licentie te verlenen, met het recht om een ​​sublicentie te verlenen, om materialen en materialen te reproduceren, distribueren, verzenden, er afgeleide werken van te maken, publiekelijk weer te geven en publiekelijk uit te voeren. andere informatie (inclusief, maar niet beperkt tot, ideeën die daarin zijn opgenomen voor nieuwe of verbeterde producten en diensten) die u op alle mogelijke manieren indient in openbare delen van de site (zoals bulletinboards, forums en nieuwsgroepen) of per e-mail aan hollandshielding.com en in alle media die nu bekend zijn of in de toekomst zullen worden ontwikkeld. U verleent hollandshielding.com ook het recht om uw naam te gebruiken in verband met het ingediende materiaal en andere informatie, evenals in verband met al het daaraan gerelateerde reclame-, marketing- en promotiemateriaal. U stemt ermee in dat u geen verhaal zult hebben tegen hollandshielding.com voor enige vermeende of daadwerkelijke inbreuk of verduistering van enig eigendomsrecht in uw communicatie met hollandshielding.com.

HANDELSMERKEN

Publicaties, producten, inhoud of diensten waarnaar hierin of op de site wordt verwezen, zijn de exclusieve handelsmerken of dienstmerken van hollandshielding.com. Andere product- en bedrijfsnamen die op de site worden vermeld, kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaren.


2. Gebruik van de site

U begrijpt dat, met uitzondering van informatie, producten of diensten waarvan duidelijk is aangegeven dat ze worden geleverd door hollandshielding.com, hollandshielding.com op geen enkele manier informatie, producten of diensten op internet exploiteert, controleert of onderschrijft. Met uitzondering van de door hollandshielding.com geïdentificeerde informatie, producten of diensten, worden alle informatie, producten en diensten die via de Site of op internet worden aangeboden in het algemeen aangeboden door derden, die niet zijn gelieerd aan hollandshielding.com. U begrijpt ook dat hollandshielding.com niet kan en zal garanderen dat bestanden die beschikbaar zijn om te downloaden via de Site vrij zijn van infecties of virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere code die besmettende of destructieve eigenschappen vertoont. U bent verantwoordelijk voor het implementeren van voldoende procedures en controlepunten om te voldoen aan uw specifieke vereisten voor de nauwkeurigheid van gegevensinvoer en -uitvoer, en voor het onderhouden van middelen buiten de Site voor de reconstructie van verloren gegane gegevens.

U AANVAARDT DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID EN RISICO VOOR UW GEBRUIK VAN DE SITE EN HET INTERNET. hollandshielding.com BIEDT DE SITE EN DAARMEE SAMENHANGENDE INFORMATIE AAN "AS IS" EN GEEFT GEEN ENKELE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, VERKLARINGEN OF AANBEVELINGEN (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN TITEL OF NIET-INBREUK, OF DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL) MET BETREKKING TOT DE DIENST, ALLE GOEDERENINFORMATIE OF DIENST DIE VIA DE DIENST OF OP HET INTERNET IN HET ALGEMEEN WORDT GELEVERD, EN hollandshielding.com IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR KOSTEN OF SCHADE DIE DIRECT OF INDIRECT VOORTVLOEIEN UIT EEN DERGELIJKE TRANSACTIE. HET IS UITSLUITEND UW VERANTWOORDELIJKHEID OM DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN BRUIKBAARHEID TE EVALUEREN VAN ALLE MENINGEN, ADVIES, DIENSTEN, GOEDEREN EN ANDERE INFORMATIE DIE VIA DE DIENST OF OP HET INTERNET IN HET ALGEMEEN WORDT VERSTREKT. hollandshielding.com GARANDEERT NIET DAT DE DIENST ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN OF DAT DEFECTEN IN DE DIENST ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD.

U BEGRIJPT VERDER DAT DE ZUIVERE AARD VAN HET INTERNET ONBEWERKTE MATERIALEN BEVAT, WAARVAN SOMMIGE SEKSUEEL EXPLICIET ZIJN OF BELEDIGEND VOOR U KUNNEN ZIJN. UW TOEGANG TOT DERGELIJKE MATERIALEN IS VOOR UW RISICO. hollandshielding.com HEEFT GEEN CONTROLE OVER EN AANVAARDT GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DERGELIJKE MATERIALEN.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL IS hollandshielding.com AANSPRAKELIJK VOOR (I) INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE OF INDIRECTE SCHADE (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE DOOR WINSTDERVING, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN PROGRAMMA'S OF INFORMATIE EN DERGELIJKE) DIE VOORTVLOEIT UIT VAN HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE DIENST TE GEBRUIKEN, OF ENIGE INFORMATIE OF TRANSACTIES DIE OP DE DIENST WORDEN VERSTREKT, OF VAN DE DIENST WORDEN GEDOWNLOAD, OF ENIGE VERTRAGING VAN DERGELIJKE INFORMATIE OF DIENST. ZELFS ALS hollandshielding.com OF HAAR GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGERS OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, OF (II) ENIGE CLAIM DIE TOE TE SCHRIJVEN IS AAN FOUTEN, OMISSIES OF ANDERE ONNAUWKEURIGHEDEN IN DE DIENST EN/OF MATERIALEN OF INFORMATIE DIE VIA DE DIENST IS GEDOWNLOAD. OMDAT SOMMIGE STATEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAN, IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. IN DERGELIJKE STATEN IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN hollandshielding.com BEPERKT TOT DE GROOTSTE MATE DIE DOOR DE WET IS TOEGESTAAN.

hollandshielding.com doet geen enkele uitspraak over enige andere website waartoe u via deze website toegang kunt krijgen of die naar deze site kan linken. Wanneer u een website bezoekt die niet van hollandshielding.com is, dient u er begrip voor te hebben dat deze onafhankelijk is van hollandshielding.com en dat hollandshielding.com geen controle heeft over de inhoud van die website. Bovendien betekent een link naar een website van hollandshielding.com niet dat hollandshielding.com enige verantwoordelijkheid onderschrijft of aanvaardt voor de inhoud of het gebruik van een dergelijke website.


3. Schadeloosstelling

U stemt ermee in om hollandshielding.com, haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers, leveranciers en externe informatieverstrekkers van de Dienst schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke advocaatkosten. kosten, die voortvloeien uit een schending van deze Overeenkomst (inclusief nalatig of onrechtmatig gedrag) door u of een andere persoon die toegang heeft tot de Service.


4. Rechten van derden

De bepalingen van paragrafen 2 (Gebruik van de Dienst) en 3 (Schadeloosstelling) zijn ten behoeve van hollandshielding.com en haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers, leveranciers en eventuele externe informatieverstrekkers van de Dienst. Elk van deze personen of entiteiten heeft het recht om deze bepalingen namens zichzelf rechtstreeks tegen u in te stellen en af ​​te dwingen.


5. Beëindiging

Deze Overeenkomst kan door beide partijen op elk moment en om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden beëindigd. De bepalingen van paragrafen 1 (Auteursrecht, Licenties en Inzendingen van Ideeën), 2 (Gebruik van de Dienst), 3 (Vrijwaring), 4 (Rechten van Derden) en 6 (Diversen) blijven van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.


6. Diversen

Deze Overeenkomst wordt geheel beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlandse recht dat van toepassing is op overeenkomsten die in Nederland zijn gesloten en moeten worden uitgevoerd. U gaat ermee akkoord dat elke juridische actie of procedure tussen hollandshielding.com en u voor welk doel dan ook met betrekking tot deze Overeenkomst of de verplichtingen van de partijen hieronder uitsluitend zal worden voorgelegd aan een federale of staatsrechtbank met bevoegde jurisdictie in Nederland. Elke rechtsvordering of claim die u heeft met betrekking tot de Dienst moet binnen één (1) jaar na het ontstaan ​​van de claim of de rechtsvordering worden ingediend, anders is een dergelijke claim of rechtsvordering uitgesloten. Het onvermogen van hollandshielding.com om strikte uitvoering van enige bepaling van deze Overeenkomst aan te dringen of af te dwingen, mag niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van enige bepaling of recht. Noch de gedragslijn tussen de partijen, noch de handelspraktijk zullen enige bepaling van deze Overeenkomst wijzigen. hollandshielding.com kan haar rechten en plichten onder deze Overeenkomst op elk moment aan elke partij overdragen zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

Blij om te helpen
Toegestane maximale grootte is 20 {{ achtervoegsel }}. U kunt meerdere bestanden uploaden