EMC normen

Close X

Ask a quick question about EMI shielding products..


Quick question form
spam prevention text

Not readable? Click here to change the text

<h4>Free EMI shielding products. sample package</h4><br>
							 Receive a sample and brochure at no cost. Samples are sent each day. 
							 When you request a product sample, it will be sent today. <h4>Order/price quotation</h4><br>
							 The price of all our EMI shielding products are available on request and depends on order quantity.
							 Do you want to have a price quotation for <strong>EMI shielding products.</strong> than 
							 <strong>click on this tab</strong>. <h4>Quick question</h4><br>
							Do you have a quick question about <strong>EMI shielding products.</strong>, than 
							 <strong>click on this tab</strong>. We will answer your question during office 
							 hours within an hour. Should you need even faster response to your question, than you
							 can also phone us on +31 (0) 786 131 366 (English, German and Dutch spoken) <h4>Printerfriendly version</h4><br>
							Print this webpage in a printerfriendly version, without website menu's and headers.
EMC regelgeving

Normen, richtlijnen en CE-markering

Normen

Normen op het gebied van EMC bestaan al lange tijd. Oorspronkelijk werden ze per land opgesteld en
hadden ze een nationaal karakter. Later zijn er internationale normencommissies ontstaan, die ook normen voor EMC opgesteld hebben. Dit is gedaan door de CISPR, wat staat voor de franse naam:Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques. Deze valt onder de IEC, wat staat voor: International Electrotechnical Commission.

De EU (Europese Unie) heeft beslist, dat voor Europa eigen EMC-normen moeten gelden. Daarom zijn de Europese normen of EN's opgezet. Voor EMC zijn dit vaak afgeleiden van de CISPR normen en in veel gevallen daaraan gelijk.

CE-markering

Op producten, die aan alle daarvoor geldende richtlijnen voldoen, moet de CE-markering aangebracht worden.
Ze mogen alleen dan binnen de EER (Europese Economische Ruimte) verhandeld worden.
In de zin van de EMC-richtlijn is een installatie ook een product. Omdat CE-markering aangeeft dat aan de EMC-normen, en eventueel aan andere voor het product geldende normen, is voldaan, kan dat van voordeel zijn voor de handel buiten de EER. Elektrische producten, en dus ook elektrotechnische installaties, die niet van een CE-markering zijn voorzien, mogen binnen de EER niet in gebruik genomen of verhandeld worden.

EMC-normen

De normen zoals die voor EMC gelden in Europees verband, dus binnen de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER), worden opgesteld door CENELEC (Comité Européenne de Normalisation Electrotechnique). Bij de bespreking van de normen wordt over EMC gesproken, bij de metingen echter gaat het over emissie en immuniteit, dus interferentie. Daarom wordt daarbij over EMI gesproken.

Richtlijnen

De richtlijnen geven aan welke wettelijke eisen aan producten gesteld worden; in ons geval is dit de EMC-richtlijn. In de richtlijn worden geen normen genoemd. Naast de EMC-richtlijn moeten elektrotechnische producten ook voldoen aan eventuele andere daarvoor van toepassing zijnde richtlijnen, zoals de laagspanningsrichtlijn en de machinerichtlijn, alvorens de CE-markering mag worden aangebracht.

Voor bepaalde producten of groepen van producten gelden specifieke richtlijnen; deze omvatten vaak de EMC-richtlijn of bevatten eigen eisen op EMC gebied.

Productnormen

In de EMC-normen voor producten staat welke metingen uitgevoerd moeten worden en wat de limieten zijn.
Als er geen productnorm beschikbaar is, moet aan de zogenaamde 'generieke normen' voldaan worden.

Generieke normen

Dit zijn algemene normen, die voor alle producten gelden waarvoor geen specifieke productnorm opgesteld is. In de generieke normen wordt naar de 'basisnormen' verwezen.

Basisnormen

In de basisnormen staat beschreven wat de EMC-eisen zijn en hoe de EMI-metingen uitgevoerd moeten worden. Voor elke test of groep testen van dezelfde soort is een aparte norm opgesteld. Deze normen zijn soms ook weer ingedeeld in bepaalde typen producten.

Systeemnormen

Normen op het gebied van de onderlinge verdraagzaamheid van producten, samengebouwd tot een systeem, zijn er tot dusverre nauwelijks opgesteld. Alleen in militaire sfeer zijn enkele van deze normen uitgegeven.

Europese normen

Opstelling en uitgifte van Europese normen

Voor de EU gelden de Europese Normen (EN's). Deze zijn vaak gebaseerd op de internationale EMCnormen, zoals die van de IEC of van de CISPR, een afdeling van de IEC die speciaal EMC-normen opstelt. Voor het opstellen van EMC-normen dienen ook TC's (Technical Committee). Het CENELEC is het instituut dat de EN's uitgeeft. Als deze goedgekeurd zijn door de EU worden ze 'geharmoniseerd' genoemd. De van toepassing zijnde geharmoniseerde EMC-normen moeten worden toegepast op producten die aan de EMC-richtlijn voeldoen. Soms bestaan normen al maar zijn ze nog niet geharmoniseerd. Ze worden dan als 'ontwerp Europese Norm' (prEN) of als voornorm (ENV) gepubliceerd. Dit is om bijvoorbeeld ontwikkelaars en fabrikanten alvast inzicht te geven in de eisen die in de toekomst gaan gelden. Ze kunnen daarmee alvast rekening houden met de te ontwikkelen producten. Verder moet men uit publicaties, bijvoorbeeld uit de EMC-Nieuwsbrief van het NNI (Nederlands Normalisatie Instituut), zich op de hoogte houden van normen die vanaf een bepaalde datum geharmoniseerd worden en waaraan vanaf dat tijdstip voldaan moet worden.

11.3.2 Nummering van Europese normen

Zoals reeds opgemerkt zijn EN's vaak gebaseerd op andere normen. In de nummering is dit vaak te herkennen. Hierop zal kort ingegaan worden voor enkele soorten normen.

CISPR-normen

Voor EN's, gebaseerd op CISPR-normen worden de nummers daarvan opgenomen in de EN 55000-

serie.

Voorbeeld

EN 55022 is gebaseerd op CISPR 22.

IEC-normen

Voor EN's, gebaseerd op IEC-normen worden de nummers daarvan opgenomen in de EN 60000-serie.

Bovendien is de IEC zelf doende een aantal normen om te nummeren naar de IEC 1000-serie.

Voorbeelden

1) EN 61000-4-2 is gebaseerd op IEC 1000-4-2. Deze laatste norm is weer gebaseerd op IEC

801-2.

2) EN 60555 is gebaseerd op IEC 555.

Daarnaast bestaat de EN 50000-serie. Dit zijn normen die door TC's zijn opgesteld.

EMC

11 - 4

11.4 Normen voor meetmethoden en limieten

De 'basisnormen' zijn normen waarin de metingen beschreven staan en de limieten genoemd worden.

Van deze basisnormen is er een aantal dat alleen voor bepaalde producten of productgroepen geldt.

Normen kunnen verkregen worden bij het NNI.

Een overzicht van een aantal EMC-normen, zoals de 'generieke normen' en de belangrijkste

basisnormen volgt hieronder. De meeste van deze normen zijn geharmoniseerd. Het frequentiegebied

waarin de norm geldt wordt in onderstaand overzicht aangegeven met Δf. Sommige normen gelden

voor apparaten tot een bepaalde stroomsterkte I, deze is in dat geval aangegeven.

11.4.1 Generieke normen

Bij de generieke normen wordt er onderscheidt gemaakt tussen de omgevingen waarin het apparaat of

systeem toegepast wordt:

Lichte industrie, handel en huishoudelijk

EN 50081-1 Generieke emissienorm

EN 50082-1 Generieke immuniteitsnorm

Industrieel

EN 50081-2 Generieke emissienorm

EN 50082-2 Generieke immuniteitsnorm

In de generieke normen wordt er verwezen naar een aantal basisnormen.

11.4.2 Basisnormen

Onderstaand volgt een overzicht van de basisnormen waarnaar in de generieke normen verwezen

wordt.

Lichte industrie, handel en huishoudelijke apparatuur

Emissienormen waarnaar verwezen wordt in EN 50081-1

EM uitstraling

EN 55022 Class B (ITE) 30 - 230 MHz 30 dBμV/m op 10 meter230 - 1000 MHz 37 dBμV/m op 10 meter

Netvervuiling

EN 60555-2 Harmonischen 0 - 2 kHz

EN 60555-3 Spanningsfluctuaties, I < 16 A.

EN 55022 Class B (ITE) 0,15 - 0,5 MHz 66-56 dBμV (Quasi piek)

0,5 - 5 MHz 56 dBμV (Quasi piek)5 - 30 MHz 60 dB

μV (Quasi piek)

EN 55014 Clicks 0,15 - 30 MHz

(ITE = Information Technology Equipment)

Immuniteitsnormen waarnaar verwezen wordt in EN 50082-1

ENV 50204 Elektromagnetische aanstraling

900 MHz, 3V/m, gemoduleerd

EN 61000-4-2 Elektrostatische ontlading (ESD)

Contact 4 kV

Lucht 8 kV

EMC regelgeving

11 - 5

EN 61000-4-3 Aanstraling met HF-velden

Δf = 27 - 500 MHz, ongemoduleerd.

Aanstraling met HF-velden

Δf = 80 MHz - 1 GHz, 3V/m, gemoduleerd.

EN 61000-4-4 EFT/burst test (EFT = Electrical Fast Transient)

Signaal-, controle-, DC power- I/O lijnen 0,5 kV

AC power I/O lijnen 1,0 kV

EN 61000-4-5 Gevoeligheid voor pulsen.

DC I/O lijnen, zowel onderling als t.o.v. aarde 0,5 kV

AC I/O lijnen, onderling 1,0 kV

t.o.v. aarde 2,0 kV

EN 61000-4-6 RF/CM (radio frequency common mode currents)

Signaal-, controle-, DC & AC I/O lijnen 3 V; Δf = 0,15 - 80 MHz

EN 61000-4-8 Magnetisch veld op behuizing.

f = 50 Hz, 3A/m rms

EN 61000-4-11 Netspannings-dippen, -onderbrekingen en -variaties

Industriële apparatuur

Emissienormen waarnaar verwezen wordt in EN 50081-2

EM uitstraling

EN 55011 Class A (ISM) 30 - 230 MHz 30 dBμV/m op 30 meter230 - 1000 MHz 37 dBμV/m op 30 meter

Netvervuiling

EN 60555-2 Harmonischen 0 - 2 kHz

EN 60555-3 Spanningsfluctuaties, I < 16 A.

EN 55011 Class A (ISM) 0,15 - 0,5 MHz 79 dBμV (Quasi piek) 0,5 - 30 MHz 73 dBμV (Quasi piek)

(ISM = Industrial, Scientific, Medical)

Immuniteitsnormen waarnaar verwezen wordt in EN 50082-2

ENV 50140 Aanstraling met HF-velden

Ongemoduleerd: Δf = 27 - 790 MHz.AM-gemoduleerd: Δf = 80 MHz - 1 GHz, 10V/m

Puls-gemoduleerd: f = 0,9 GHz, 10 V/m

ENV 50141 Radio frequency common mode currents

Δf = 0,15 - 80 MHz, 10 V/m, gemoduleerd

ENV 50204 Elektromagnetische aanstraling

900 MHz, 3V/m, gemoduleerd

EN 61000-4-2 Elektrostatisch ontlading (ESD)

Contact 4 kV

Lucht 8 kV .

EN 61000-4-4 EFT/burst test (EFT = Electrical Fast Transient)

Signaal I/O lijnen 1,0 kV

Control I/O lijnen 2,0 kV

AC/DC power I/O lijnen 2,0 kV

EN 61000-4-8 Magnetisch veld op behuizing.

f = 50 Hz, 30A/m rms

EMC

11 - 6

11.5 CE-markering

Als een product aan de wettelijke eisen van de van toepassing zijnde richtlijn of richtlijnen voldoet

moet de CE-markering aangebracht worden. Het product mag dan verhandeld of in gebruik genomen

worden.

Om de CE-markering te mogen aanbrengen kunnen de volgende stappen doorlopen worden:

Karakterisering van het product;

Technische omschrijving opstellen;

Certificering.

Karakterisering van het product

Het product moet zo volledig mogelijk beschreven worden. Er moeten onder andere genoemd worden:

naam, typenummer, functie, toepassingsgebied, uiterlijk (eventueel met behulp van foto's),

fabrikanten, leveranciers en importeurs van de delen waaruit het product is opgebouwd en de

omgeving waarin het product gebruikt mag worden. Verder moeten gebruiksaanwijzingen,

handleidingen, installatie- en montagevoorschriften, onderhoudsvoorschriften, e.d. worden

bijgevoegd.

Technische omschrijving opstellen

Het product moet in al zijn finesses technisch omschreven worden met technische tekeningen,

blokdiagrammen, kabelschema's, enz. Voor installaties moet een lijst van alle geïnstalleerde

apparatuur opgesteld worden. Van alle apparaten moeten gegevens over de werking, afmetingen,

fabrikant en eventueel installatie-instructies vermeld worden. Bij zelfgemaakte apparaten moeten de

technische gegevens, opstelling en manier van installatie beschreven zijn. Op delen die zelfstandig

kunnen werken en onder de EMC-richtlijn vallen, moet een CE-markering aangebracht zijn.

Certificering

Ten behoeve van certificering zijn er twee mogelijke procedures:

Zelfcertificering procedure;

Technisch constructiedossier (TCD) procedure.

Eerst moet worden nagegaan of voor alle EMC-eisen die aan het product te stellen zijn

geharmoniseerde normen beschikbaar zijn. Is dit het geval dan kan de zelfcertificering procedure

gevolgd worden; is dit niet het geval, dan kan de technisch constructiedossier route gevolgd worden.

Zelfcertificering

De zelfcertificering procedure mag gevolgd worden voor producten die onder de EMC-richtlijn vallen.

Dit geldt niet voor producten waarvan de EMC onder andere richtlijnen vallen.

Er moet worden aangetoond dat het product voldoet aan de van toepassing zijnde geharmoniseerde

normen volgens de EMC-richtlijn. Dit kan gebeuren door:

􀂉 Zelf de EMI metingen uit te voeren;

􀂉 De metingen door een EMC-testspecialist in huis laten uitvoeren;

􀂉 De metingen in een testhuis laten uitvoeren.

Als het product voldoet aan de limieten van alle van toepassing zijnde geharmoniseerde normen en er

installatie-instructies zijn opgesteld, moet de CE-markering worden aangebracht. De geharmoniseerde

normen, volgens welke gemeten is, en de gebruikte limieten moeten op een zogenaamde 'Declaration

of conformity', ook wel 'Manufacturer declaration' genoemd, vermeld worden. Van de metingen en

meetresultaten moet een meetrapport opgesteld worden. Dit moet bewaard worden tot 10 jaar na

installatie of verkoop van het laatste product.

Technisch constructiedossier

De gang bij de certificering moet volledig beschreven worden. Voor zover mogelijk moet het product

volgens geharmoniseerde normen gemeten worden. Voor EMC-eisen, waarvoor geen van toepassing

EMC regelgeving

11 - 7

zijnde geharmoniseerde normen aanwezig zijn of gebruikt kunnen worden, moeten de gebruikte

normen beschreven worden. Worden normen gedeeltelijk gebruikt, dan moeten de afwijkingen van de

normen eveneens beschreven worden. Alle meetresultaten van EMI metingen moeten bijgevoegd

worden. Er moet aangetoond worden dat het apparaat aan de eisen voldoet of beschreven worden

waarom volgens de fabrikant het product aan de EMC-eisen voldoet. Deze gegevens moeten door een

'bevoegde instantie (competent body)' goedgekeurd worden, waarna de CE-markering aangebracht

moet worden. Als dat niet lukt, moet er een EMC-meting bij een zogenaamd 'erkend laboratorium'

uitgevoerd worden. Als bij deze meting blijkt dat het product aan de eisen van de richtlijn voldoet

moet een CE-markering aangebracht worden.

11.6 Toepassing op elektrotechnische installaties

Bij een eenvoudige installatie geldt het volgende:

Alle apparaten, die daarin geïnstalleerd worden, moeten aan de geldende EMC-normen voldoen;

Voor alle elektronische componenten geldt hetzelfde;

De opbouw en bekabeling moet zodanig zijn dat aan de EMC-richtlijn is voldaan;

Toon aan dat aan alle geldende EMC-normen uit de EMC-richtlijn is voldaan (zelfcertificering) of

stel een technisch constructiedossier (TCD) samen en laat deze controleren door een bevoegde

instantie;

Toon aan dat ook aan alle andere voor de installatie geldende richtlijnen voldaan is;

Breng CE-markering aan.

EMC

11 - 8

Aantekeningen

 

Quick product selection

Close X

Online catalog
Online EMI / RFI shielding product catalog
Almost 99% of all our products are in stock. When ordered today, we can generally send today
99% From stock
Free technical support
Free technical support
Holland Shielding Systems BV supplies its products worldwide. 
         Want to know what the shipping costs for a given product to your 
         country, please send us an e-mail.
Quick
Worldwide
Delivery
Request a quotation for Holland Shielding Systems BV products. 
           You get almost instant answers.
24/7 Quote service
Sign up for our newsletter, so we can keep you informed about our new products and adjustments
Sign up for our newsletter